Bài viết share với fan học giờ Anh danh sách từ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành may có không thiếu phiên âm với nghĩa của từ.

Bạn đang xem: Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành may mặc


*

Tiếng anh chăm ngành may chứa nhiều từ vựng tương đối gần gũi nhưng cũng có khá nhiều thuật ngữ phức tạp, gây cạnh tranh khăn cho tất cả những người học giờ Anh. Qua nội dung bài viết này, tác giả để giúp học viên cầm cố được vốn trường đoản cú vựng giờ anh chăm ngành may cơ bản.

Key Takeaways

Chủ đề giờ anh siêng ngành may và những thuật ngữ thông dụng.

Bài viết còn cung ứng thêm thông tin về tài liệu học hành như mối cung cấp sách, nguồn website và những ứng dụng cho vấn đề tra cứu với học tập.

Ngành may mang tiếng Anh là gì?

Ngành may tiếng Anh thường được nghe biết với cái tên như Garment industry hoặc Clothing industry.

Quy trình tiếp tế hàng may mặc bao hàm nhiều bước, bao hàm các bước chủ yếu sau đây:

Từ vựng (Vocabulary)

Phiên âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

pre-production

/priːprəˈdʌkʃən/

chuẩn bị sản xuất

fabric và trim sourcing

/ˈfæbrɪk ənd trɪm ˈsɔːsɪŋ/

tìm nguồn cung ứng vải và trang trí

pattern making

/ˈpætən ˈmeɪkɪŋ/

tạo mẫu

production planning

/prəˈdʌkʃən ˈplænɪŋ/

lên planer sản xuất

cutting process

/ˈkʌtɪŋ ˈprəʊsɛs/

quá trình cắt

manufacturing and quality control

/ˌmænjʊˈfækʧərɪŋ ənd ˈkwɒlɪti kənˈtrəʊl/

sản xuất và kiểm soát chất lượng

delivery

/dɪˈlɪvəri/

vận chuyển

Từ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành may

Những từ vựng phổ biến nhất

Từ vựng (Vocabulary)

Từ một số loại (Part of speech)

Phiên âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

acrylic

n.

/əˈkrɪlɪk/

vải acrylic

bartack

n.

/bɑːtæk/

đính bọ ·

binding

n.

/ˈbaɪndɪŋ/

dây trang trí, viền

blind seam

n.

/blaɪnd siːm/

đường may giả

blind stitch

n.

/blaɪnd stɪʧ/

đệm khuy

blind stitch hemming

n.

/blaɪnd stɪʧ ˈhɛmɪŋ/

vắt sổ lai mờ

blind stitching

n.

/blaɪnd ˈstɪʧɪŋ/

may khuất

cap sleeve

n.

/ˈkæp sliːv/

tay nhí, tay vô cùng ngắn chỉ nằm tại phía đầu vai

care instructions

n.

/keər ɪnˈstrʌkʃənz/

hướng dẫn bảo quản

circular knit

n.

/ˈsɜːkjʊlə nɪt/

dệt kim tròn

croquis

n.

/krɒˈkiː/

phác thảo tượng trưng

cut

v.

/kʌt/

cắt

sew

v.

/səʊ/

may

dart

n.

/dɑːt/

nếp vội vàng may ở phương diện trái

denier

n.

/dɪˈnaɪə/

đơn vị xác định độ dày của từng sợi

ease

n.

/iːz/

độ cử động

fabric construction

n.

/ˈfæbrɪk kənˈstrʌkʃən/

cấu trúc vải

fabric content

n.

/ˈfæbrɪk ˈkɒntɛnt/

thành phần vải

fabric dye

n.

/ˈfæbrɪk daɪ/

thuốc nhuộm vải

fabric yield

n.

/ˈfæbrɪk jiːld/

sản lượng vải

facing

n.

/ˈfeɪsɪŋ/

ve, bề mặt, đáp trong

flat sketches

n.

/flæt ˈskɛʧɪz/

phác thảo phẳng

full-fashioned

adj.

/ˈfʊlˈfæʃənd/

bó cạnh bên thân người, vừa khít

grading

n.

/ˈgreɪdɪŋ/

nhảy cỡ vóc, nhảy đầm size, nhảy mẫu

interfacing

n.

/ˈɪntəˌfeɪsɪŋ/

loại vải thêm (tăng độ ấm)

interlining

n.

/ˌɪntə(ː)ˈlaɪnɪŋ/

lớp lót, keo

jersey knit

n.

/ˈʤɜːzi nɪt/

vải dệt kim jersey

knit

v.

/nɪt/

đan

lab dips

n.

/læb dɪps/

mẫu phân tách vải được nhuộm để đạt tiêu chuẩn màu sắc

minimalist

adj.

/ˈmɪnɪmlɪst/

tối giản

minimum

n.

/ˈmɪnɪməm/

mức buổi tối thiểu

monotone

adj.

/ˈmɒnətəʊn/

đơn sắc

motif

n.

Xem thêm: Tỷ Giá Chuyển Đổi 100 Bảng Anh Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam (Vnd)

/məʊˈtiːf/

khuôn mẫu

muslin

n.

/ˈmʌzlɪn/

vải xô / vải màn

neck tape

n.

/nɛk teɪp/

viền cổ

neutral colours

n.

/ˈnjuːtrəl ˈkʌləz/

màu trung tính

off the rack

adj.

/ɒf ðə ræk/

sản phẩm may sẵn và được bày bán sản phẩm loạt

ombre

adj.

/ˈɒmbə/

màu hòa trộn (thường sáng sủa màu)

outsourcing

n.

/ˌaʊtˈsɔːsɪŋ /

thuê ngoài

oversize

adj.

/ˈəʊvə saɪz/

quá khổ

packing

n.

/ˈpækɪŋ/

đóng gói

panache

n.

/pəˈnæʃ/

đuôi seo (mũ)

patch pocket

n.

/pæʧ ˈpɒkɪt/

túi đắp

pattern

n.

/ˈpætən/

họa tiết

prototype

n.

/ˈprəʊtəʊtaɪp/

mẫu chuẩn

purchase

n.

/ˈpɜːʧəs /

mua

sample

n.

/ˈsɑːmpl/

mẫu thử

sanforized clothing

n.

/ˈsɒnfəraɪzd ˈkləʊðɪŋ/

đã xử lý cho khỏi co (vải)

seamstress

n.

/ˈsɪmstrɪs/

thợ may (nữ)

selvedge

n.

/ˈsɛlvɪʤ/

biên vải, mép vải

silhouette

n.

/ˌsɪlu(ː)ˈɛt/

kiểu, dáng, mặt đường nét bên phía ngoài của trang phục

slim fit

n.

/slɪm fɪt/

may ôm vừa vặn

slogan

n.

/ˈsləʊgən/

khẩu hiệu

sloper

n.

/ˈsləʊpə/

điểm dancing cho toàn diện những chủng loại may

sourcing

n.

/ˈsɔːsɪŋ/

tìm nguồn cung cấp ứng

sweep

n.

/swiːp/

chu vi lai quần áo

tailoring

n.

/ˈteɪlərɪŋ/

cắt may

theme

n.

/θiːm/

chủ đề

theme board (mood board)

n.

/θiːm bɔːd/

bảng chủ thể (bảng vai trung phong trạng)

tone on tone

adj.

/təʊn ɒn təʊn/

phối trang bị đồng màu

trend

n.

/trɛnd/

xu hướng

trendy

adj.

/ˈtrɛndi/

hợp thời trang, thời thượng

trim

v.

/trɪm/

cắt và làm sạch chỉ

unisex style

n.

/ˈjuː.nə.seks staɪl/

phong cách unisex (phù hợp với nam nữ)

upcycle

v.

/ˈʌpˌsaɪ.kəl/

tái chế thành áo xống từ làm từ chất liệu bỏ đi hoặc cũ

vintage

n.

/ˈvɪntɪʤ/

cổ điển

washing label

n.

/ˈwɒʃɪŋ ˈleɪbl/

nhãn giặt

weave

v.

/ˈwəʊvən/

dệt

woven

adj.

/woʊvən/

được dệt

yoke

n.

/jəʊk/

cầu ngực

*

Từ vựng về những loại sản phẩm may

Từ vựng (Vocabulary)

Phiên âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Bind-stitching machine

/baɪnd-ˈstɪʧɪŋ məˈʃiːn/

Máy nuốm lai quần

Binder machine

/ˈbaɪndə məˈʃiːn/

Máy viền

Blind stitch machine

/blaɪnd stɪʧ məˈʃiːn/

Máy may mũi che (may luôn)

Chainstitch machine

/ˈʧeɪnstɪʧ məˈʃiːn/

Máy may mũi móc xích

Cloth cutting table

/klɒθ ˈkʌtɪŋ ˈteɪbl/

Bàn giảm vải

Cutting machine

/ˈkʌtɪŋ məˈʃiːn/

Máy cắt

Cylinder bed interlock stitch machine

/ˈsɪlɪndə bɛd ˌɪntə(ː)ˈlɒk stɪʧ məˈʃiːn/

Máy tấn công bông đế trụ

Double needle lockstitch

/ˈdʌbl ˈniːdl ˈlɒkstɪʧ/

máy may 2 kim

Fusing machine

/ˈfjuːzɪŋ məˈʃiːn/

Máy ép keo

Hemming machine

/ˈhɛmɪŋ məˈʃiːn/

Máy lên lai

Hemming machine

/ˈhɛmɪŋ məˈʃiːn/

Máy lên lai

Hot air sealing machine

/hɒt eə ˈsiːlɪŋ məˈʃiːn/

Máy ép khí nóng

Industrial sewing machinery

/ɪnˈdʌstrɪəl ˈsəʊɪŋ məˈʃiːnəri/

Máy may công nghiệp

Interlock machine

/ˌɪntə(ː)ˈlɒk məˈʃiːn/

Máy đánh bông (kansai)

Multi-use interlock machine

/ˈmʌltɪ-juːz ˌɪntə(ː)ˈlɒk məˈʃiːn/

Máy đánh bông nhiều năng

One needle machine

/wʌn ˈniːdl məˈʃiːn/

Máy một kim

Overlock machine

/ˌəʊvəˈlɒk məˈʃiːn/

Máy cố kỉnh sổ

Overlocking machine

/ˌəʊvəˈlɒkɪŋ məˈʃiːn/

Máy cầm sổ

Plastic trip stabler

/ˈplæstɪk trɪp ˈsteɪblə/

Máy đóng góp nhãn

Rubber band stitch machine

/ˈrʌbə bænd stɪʧ məˈʃiːn/

Máy may dây cao su

S-shaped pleating machine

/ɛs-ʃeɪpt ˈpliːtɪŋ məˈʃiːn/

Máy chế tác nếp gấp dạng chữ S

Sample cutter

/ˈsɑːmpl ˈkʌtə/

Máy giảm mẫu (dập những mẫu gồm sẵn)

Single needle lockstitch machine

/ˈsɪŋgl ˈniːdl ˈlɒkstɪʧ məˈʃiːn/

máy may 1 kim

Special sewing machine

/ˈspɛʃəl ˈsəʊɪŋ məˈʃiːn/

Máy may siêng dùng

Spinning machine

/ˈspɪnɪŋ məˈʃiːn/

Máy xe cộ sợi

Spreading machine

/ˈsprɛdɪŋ məˈʃiːn/

Máy trải vải

Stroke saddle stitch machine

/strəʊk ˈsædl stɪʧ məˈʃiːn/

Máy may mũi im ngựa

Zigzag machine

/ˈzɪɡ.zæɡ məˈʃiːn/

Máy may mũi ziczac

Danh từ về những thiết bị, phụ kiện cung ứng quá trình may

Từ vựng (Vocabulary)

Phiên âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

binding tape

/ˈbaɪndɪŋ teɪp/

nẹp viền

chalk

/ʧɔːk/

phấn may

chalk pencil

/ʧɔːk ˈpɛnsl/

phấn vẽ

chisel

/ˈʧɪzl/

cây đục lỗ

clipper

/ˈklɪpə/

kéo nhỏ tuổi (cắt chỉ), kẹp bọ

curves

/kɜːvz/

thước cong

cushion

/ˈkʊʃən/

đệm, gối

cutter

/ˈkʌtə/

dao chém

densimeter

/dɛnˈsɪmɪtə/

thước đo tỷ lệ sợi

detector

/dɪˈtɛktə/

đầu dò

grease

/griːs/

dầu mỡ

hinge

/hɪnʤ/

bản lề

hoop mark

/huːp mɑːrk/

khung thêu

oil

/ɔɪl/

dầu máy

oil pan

/ɔɪl pæn/

máng dầu

oil reservoir

/ɔɪl ˈrɛzəvwɑː/

bình đựng dầu

oil seal

/ɔɪl siːl/

phớt dầu, két dầu

oil stain

/ɔɪl steɪn/

vết dơ dáy dầu

pin

/pɪn/

kim gút, đinh ghim

plastic staple attacher

/ˈplæstɪk ˈsteɪpl əˈtæʃeɪə/

thiết bị bấm ghim nhựa

spray gun

/spreɪ gʌn/

súng bắn tẩy dấu dơ

Danh trường đoản cú về các cấu tạo từ chất vải phổ biến

Từ vựng (Vocabulary)

Phiên âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

cloth

/klɒθ/

vải (nói chung)

cotton

/ˈkɒtn/

vải cotton

lace

/leɪs/

ren

leather

/ˈlɛðə/

da

linen

/ˈlɪnɪn/

vải lanh

man-made fibres

/ˈmænˈmeɪd ˈfaɪbəz/

vải sợi thủ công

nylon

/ˈnaɪlən/

ni-lông

polyester

/ˌpɒlɪˈɛstə/

vải polyester

silk

/sɪlk/

lụa

wool

/wʊl/

len

Satin

/ˈsætɪn/

Vải sa tanh

Toile

/twal/

Vải Toile

velvet

/ˈvɛlvɪt/

vải nhung

Canvas

/ˈkænvəs/

Vải toan

Tweed

/twiːd/

Vải Tweed

*

Thuật ngữ với viết tắt trong giờ đồng hồ Anh siêng ngành may

Những thuật ngữ chuyên sử dụng trong ngành may

Từ vựng (Vocabulary)

Phiên âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Available accessories

/əˈveɪləbl əkˈsɛsəriz/

phụ kiện bao gồm sẵn

Available fabric

/əˈveɪləbl ˈfæbrɪk/

vải có sẵn, vải thế thế

Body length

/ˈbɒdi lɛŋθ/

dài áo

Chest

/ʧɛst/

ngực, vòng ngực

Clar wing paper

/Clar wɪŋ ˈpeɪpə/

giấy vẽ

Clip

/klɪp/

cái kẹp, chiếc ghim, rút lại, xén, hớt

Cross seam point

/krɒs siːm pɔɪnt/

Điểm bổ tư (đường may)

Decorative zigzag stitch machine

/ˈdɛkərətɪv ˈzɪgzæg stɪʧ məˈʃiːn/

Mũi may zigzag nhằm trang trí

Fabric edge

/ˈfæbrɪk ɛʤ/

biên vải, mép vải

Fabric roll end

/ˈfæbrɪk rəʊl ɛnd/

đầu cây vải

Hood center piece

/hʊd ˈsɛntə piːs/

sóng nón

Hood edge

/hʊd ɛʤ/

vành nón, mép nón

Indented part

/ɪnˈdɛntɪd pɑːt/

Vẹt kim

Knitted waistband

/ˈnɪtɪd ˈweɪstbænd/

bo sườn lưng thun

Lap

/læp/

vạt áo, vạt váy

Lockstitch

/ˈlɒkstɪʧ/

Mũi thắt nút

Looper

/ˈluːpə/

Móc (vắt sổ)

Needle gauge

/ˈniːdl geɪʤ/

Cự ly kim

Needle hole

/ˈniːdl həʊl/

Lỗ kim

Needle plate set

/ˈniːdl pleɪt sɛt/

Mặt nguyệt

Needle space

/ˈniːdl speɪs/

Cự ly kim

Needle thread tension

/ˈniːdl θrɛd ˈtɛnʃən/

Sức căng chỉ kim

No of needle

/nəʊ ɒv ˈniːdl/

Số kim khâu

No of thread

/nəʊ ɒv θrɛd/

Số chỉ

Opening for the thread

/ˈəʊpnɪŋ fɔː ðə θrɛd/

lỗ xỏ chỉ

Overedge width

/ˌəʊvərˈɛʤ wɪdθ/

Bờ rộng cố gắng sổ

Purl stitch

/pɜːl stɪʧ/

Mũi chỉ xương cá

Side seam

/saɪd siːm/

đường may làm việc sườn kế bên của quần

Những từ viết tắt thông dụng

Thuật ngữ

Tên đầy đủ

Nghĩa

AGM

Assistant General Manager

Trợ lý Tổng Giám đốc

AQL

Acceptable unique Level

Mức quality có thể chấp nhận được

BL

Bill of Lading

Vận đối chọi đường biển

BWTG

Better Worker in Textile Garments

Công nhân tốt hơn trong ngành dệt may

C & F

Cost & Freight

Tiền hàng với Cước phí

CAD

Computer Aided Design

Thiết kế bao gồm sự hỗ trợ của máy tính

CAM

Computer Aided Manufacturing

Sản xuất gồm sự hỗ trợ của máy tính

CB

Center Back

Chính trung tâm mặt sau

CF

Center Front

Chính trọng tâm mặt trước

HPS

High point shoulder

Điểm đầu vai

SMV

Standard minute value

Tiêu chuẩn giá trị phút

CPM

Cost per minute

Chi phí thời gian trên mỗi phút

CIF

Cost, Insurance và Freight

Chi phí, bảo đảm và Cước phí

CMO

Cost of Making Order

Chi phí tổn đặt hàng

FOB

Free On Board

Miễn trách nhiệm Trên Boong tàu chỗ đi, Giao lên tàu

GATT

Generalized Agreement on Tariffs and Taxes

Hiệp định chung về thuế quan với thuế

GDP

Growth Domestic Product

Tăng trưởng sản phẩm nội địa

QI

Quality Inspector

Thanh tra chất lượng

QIP

Quality Improvement Plan

Kế hoạch đổi mới chất lượng

QMS

Quality Management System

Hệ thống làm chủ chất lượng

RH

Relative Humidity

Độ ẩm tương đối

RMG

Ready Made Garments

Hàng may sẵn

S

Small (Size)

Kích thước nhỏ

M

Medium

Kích thước vừa

L

Large

Kích thước lớn

XL

Extra Large

Kích thước rất lớn

SAM

Standard Allowed Minute

Số phút được phép tiêu chuẩn

SCM

Supply Chain Management

Quản lý chuỗi cung ứng

*

Những nguồn học tập từ vựng giờ Anh chăm ngành may

Các đầu sách học tiếng Anh chăm ngành may mặc

Ngoài sách giáo trình học tiếng Anh siêng ngành tại những trường huấn luyện và giảng dạy ngành may, học tập viên có thể tham khảo một vài đầu sách học tiếng Anh siêng ngành may sau:

English for the fashion industry

Oxford English for Careers: Engineering 1: Student"s Book

The Fashion Dictionary Hardcover

Garment & Textile Dictionary: Conway, George

Các ứng dụng học tiếng Anh chăm ngành may

Một số vận dụng học anh văn siêng ngành may mặc cung ứng học viên trong quá trình học gồm:

Vogue Runway

Duolingo

Quizlet

Các website học giờ đồng hồ Anh chuyên ngành may

Các trang web học giờ Anh chăm ngành may:

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thực hiện từ vựng chăm ngành may

Come over here and have a look at this dress. (Hãy mang lại đây và xem qua chiếc váy này.)

It looks like it will fit you. (Có vẻ như nó đang vừa cùng với bạn.)

If you need a different size, please just ask. (Nếu bạn cần cỡ khác, xin vui miệng yêu cầu.)

You look very pretty in it. (Bạn mang nó trông vô cùng đẹp.)

It really suits you. (Nó thực sự hợp với bạn.)

I want to look my best! (Tôi mong muốn trông đẹp nhất có thể!)

The label says it is 20% off. (Mác ghi được giảm ngay 20%.)

I would wear a suit lớn Ha"s wedding. (Tôi đã mặc một bộ vest đến đám hỏi của Hà.)

I’m thinking about what outfit I should wear to the wedding ceremony. (Tôi đang để ý đến về bộ trang phục mà tôi buộc phải mặc vào lễ cưới.)

Try these on to see if they fit you. (Hãy thử các thứ này nhằm xem chúng có tương xứng với bạn không.)

I hope that you have many jeans in stock. (Tôi hy vọng rằng bạn có nhiều quần jean trong kho.)

Is there anything else I can assist you with? (Tôi rất có thể giúp gì khác cho bạn không?)

It’s next lớn the shoe department. (Nó nằm kề bên khoang cung cấp giày.)

The length of the garment varied considerably. (Chiều lâu năm của quần áo thay đổi đáng kể)

Miss Lien is the best seamstress in Hanoi! (Cô Liên là thợ may xuất sắc nhất sinh hoạt Hà Nội)

I want lớn knit a baby jacket. (Tôi mong muốn đan một chiếc áo khoác bên ngoài trẻ em)

Bài tập

Bài 1: lựa chọn từ vựng khớp với trình bày nhất:

1. An animal skin made smooth và flexible by removing the hair and then tanning

A. Silk

B. Raincoat

C. Leather

2. The attire worn in a play or at a fancy dress ball

A. Boot

B. Collar

C. Costume

3. Headdress that protects the head from bad weather; has shaped crown and usually a brim

A. Cloth

B. Hat

C. Belt

4. A garment worn on the upper half of the body

A. Shirt

B. Wool

C. Swimsuit

Bài 2: Dịch nghĩa các từ sau:

wool: __________________________

upcycle: __________________________

tone on tone: __________________________

sourcing: __________________________

sample: __________________________

pattern: __________________________

minimalist: __________________________

slim fit: __________________________

Đáp án:

Bài 1

1. C

2. C

3. B

4. A

Bài 2:

wool: len

upcycle: tái chế thành quần áo từ cấu tạo từ chất bỏ đi hoặc cũ

tone on tone: phối đồ dùng đồng màu

sourcing: tìm nguồn cung ứng

sample: chủng loại thử

pattern: họa tiết

minimalist: tối giản

slim fit: may ôm vừa vặn

Tổng kết

Như vậy, nội dung bài viết vừa chia sẻ với người học tổng hợp những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành may. Cùng với danh sách từ vựng là tổng hợp các nguồn tư liệu quý giá, giúp người học rất có thể chủ hễ tự đào sâu vào kiến thức chuyên ngành này bằng tiếng Anh. Với nguồn tài liệu cô ứ đọng này, tác giả nội dung bài viết hy vọng để giúp đỡ người học cầm chắc kỹ năng và hoàn toàn có thể áp dụng suôn sẻ tru tự vựng giờ anh ngành may.