Effect là từ loại gì? Danh từ của Effect bao gồm mấy dạng? Word form của Effect còn những một số loại từ nào khác? Cùng khám phá trong nội dung bài viết của binhchanhhcm.edu.vn nhé!


*

Ý nghĩa của Effect là gì?


Loại tự của Effect

Ý nghĩa

Động trường đoản cú (v)

thực hiện, có tác dụng cái gì đó xảy ra

Ex: These drugs can sometimes effect miraculous cures.

Bạn đang xem: On Effect Là Gì ? Cách Dùng Và Word Form Của Effect Have An Effect On Nghĩa Là Gì

(Những loại thuốc này đôi khi hoàn toàn có thể có tính năng chữa bệnh dịch thần kỳ.)

Danh từ (v)

1. Tác động, tác dụng, hiệu quả

Ex: the beneficial effects of exercise. (Lợi ích của việc tập thể dục.)

Her tears had no effect on him.

(Nước mắt của cô ấy không tác động gì mang đến anh ta.)

The study examines architecture & its effect upon people"s lives.

(Nghiên cứu lưu ý kiến ​​trúc và tác động của nó đối với cuộc sống đời thường của bé người.)

Her criticisms had the effect of discouraging him completely.

(Những lời chỉ trích của cô ý có tác dụng làm anh nản lòng hoàn toàn.)

2. Hiệu ứng, ấn tượng

Ex: She uses glass to achieve a variety of visual effects.

(Cô ấy thực hiện kính để đạt được rất nhiều hiệu ứng hình ảnh.)

3. Hiệu ứng

Ex: The production relied too much on spectacular effects.

(Quá trình sản xuất nhờ vào quá những vào những hiệu ứng kỹ xảo đẹp nhất mắt.)

4. (số nhiều) gia sản cá nhân, của cải

Ex: The insurance policy covers all baggage and personal effects.

(Hợp đồng bảo hiểm bao hàm tất cả các tư trang hành lý và vật dụng cá nhân.)


Danh tự của Effect và biện pháp dùng

Với sứ mệnh là danh từ, bản thân Effect cũng là 1 trong những danh tự của chủ yếu nó. Không tính ra, Effect còn tồn tại các loại danh từ đơn và danh từ ghép bên dưới đây:

Danh từ 1-1 của Effect


Danh tự của Effect

Phát âm

(UK - US)

Ý nghĩa

Ví dụ

Effect

/ɪˈfekt/

tác động, tác dụng, hiệu quả, hiệu ứng, ấn tượng, gia tài cá nhân

Her tears had no effect on him.

(Nước mắt của cô ấy không ảnh hưởng gì mang đến anh ta.)

Effector

/ɪˈfektə(r)/

người thực hiện, người sáng tạo

He is an effector of the research office. (Anh ấy là tín đồ làm tại ban ngành nghiên cứu).

Effectiveness

/ɪˈfektɪvnəs/

sự bao gồm hiệu lực, tuyệt vời sâu sắc

Please check the effectiveness of the security system!

(Hãy đánh giá tính kết quả của khối hệ thống an ninh!)

Ineffectiveness

/ˌɪnɪˈfektɪvnəs/

vô hiệu quả

The ineffectiveness of western medicine in treating this illness. (Tác dụng nhát của thuốc tây y trong câu hỏi điều trị tình trạng bệnh này.)


Danh từ bỏ ghép của Effect

Dưới đấy là một số danh từ ghép của Effect cơ mà binhchanhhcm.edu.vn sẽ tổng hợp:


Danh từ ghép của Effect

Phát âm

(UK - US)

Ý nghĩa

Ví dụ

side effect

/ˈsaɪd ɪfekt/

tác dụng phụ, tác động thứ yếu

The drug has few side effects. (Thuốc có 1 vài tính năng phụ).

after-effect

/ˈɑːftər ɪfekt/

/ˈæftər ɪfekt/

hậu quả

The after-effect of abusing drug is

asthenia. (Hậu quả của bài toán lạm dụng dung dịch là suy nhược cơ thể.)

domino effect

/ˈdɒmɪnəʊ ɪfekt/

/ˈdɑːmɪnəʊ ɪfekt/

tác dụng lôi kéo

Employers fear a domino effect if the strike is successful. (Người áp dụng lao động run sợ hiệu ứng hấp dẫn nếu cuộc bãi công thành công.)

ripple effect

/ˈrɪpl ɪfekt/

His resignation will have a ripple effect on the whole department. (Việc trường đoản cú chức của ông đã có tác động lớn đến tổng thể phận.)

sound effect

/ˈsaʊnd ɪfekt/

hiệu ứng âm thanh

butterfly effect

/ˈbʌtəflaɪ ɪfekt/

1 hiệu ứng cố kỉnh đổi một phần nhưng có tác động lớn đến những phần khác

network effect

/ˈnetwɜːk ɪfekt/

The network effect is often the result of word-of-mouth testimonials. (Hiệu ứng mạng thường là kết quả của hầu như lời xác nhận truyền miệng.)

the Doppler effect

/ðə ˈdɒplər ɪfekt/

/ðə ˈdɑːplər ɪfekt/

hiệu ứng Doppler (cách mà sóng âm thanh, sóng ánh sáng, v.v ... Thay đổi tần số nhờ vào vào hướng của nguồn chuyển động so với hướng của người đã quan sát)

the greenhouse effect

/ðə ˈɡriːnhaʊs ɪfekt/

hiệu ứng bên kính

The destruction of forests is contributing to the greenhouse effect. (Việc tàn phá rừng đang góp thêm phần gây ra hiệu ứng nhà kính.)


Các dạng Word khung khác của Effect

Như vậy, bạn đã vậy được cục bộ danh trường đoản cú của Effect cùng ý nghĩa sâu sắc và phương pháp đọc của chúng. Ở phần tiếp theo, chúng ta tiếp tục mày mò 2 dạng Word form của Effect gồm: tính từ với trạng từ.

Tính từ (Adj) của Effect trong giờ anh

Effective /ɪˈfektɪv/: hiệu quả

Ex: Aspirin is a simple but highly effective treatment.

(Aspirin là một phương thức điều trị dễ dàng nhưng có lại công dụng cao.)

Ineffective /ˌɪnɪˈfektɪv/: ko hiệu quả

Ex: The new drug was ineffective. (Loại thuốc mới không hiệu quả.)

Effectual /ɪˈfektʃuəl/: có hiệu lực, có mức giá trị pháp lý

Ex: an effectual remedy (một phương pháp hiệu quả)

an effectual document (chứng từ có mức giá trị pháp lý)

Ineffectual /ˌɪnɪˈfektʃuəl/: không đem lại tác dụng mong muốn, không nạp năng lượng thua, vô ích, bất lực

Ex: an ineffectual attempt khổng lồ reform the law.

(một nỗ lực cố gắng không hiệu quả để cải tân luật pháp)

Trạng trường đoản cú của Effect

Effectively /ɪˈfektɪvli/: có hiệu quả, thực tế, thực sự

Ex: The company must reduce costs to compete effectively.

(Công ty nên giảm giá cả để tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh có hiệu quả.)

Ineffectively /ˌɪnɪˈfektɪvli/: chẳng cho tới đâu, vô hiệu quả, vô ích.

Ex: The government has now ineffectively ruled out tax cuts.

(Chính phủ hiện đã sa thải việc cắt giảm thuế một cách không hiệu quả.)

*

Các đội từ tương quan đến Effect

Qua các phần từ vựng trên, bạn đã phần nào cầm cố được các Word form của Effect. Mặc dù nhiên, để giúp đỡ bạn tăng điểm năng lực nhiều hơn, binhchanhhcm.edu.vn sẽ chia sẻ một số thành ngữ, những từ đồng nghĩa tương quan và trái nghĩa thường được sử dụng của Effect trong phần dưới đây:

Thành ngữ của Effect (Idioms)

bring/put something into effect: gửi vào thực hiện, thực hiện điều gì

come into effect: có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành (chính sách, luật,...)

in effect: trên thực tế

take effect: có lại kết quả như dự kiến, có hiệu quả, gồm hiệu lực

to the effect that… | lớn this/that effect: với ý nghĩa này, với ý nghĩa sâu sắc là…

to good, great, dramatic, etc. Effect: hiệu ứng khiến cho thành công, hiệu quả

to no effect: ko hiệu quả, không có kết quả

with effect from…:có hiệu lực hiện hành từ (thời điểm cố gắng thể).

with immediate effect: có hiệu lực hiện hành ngay lập tức

Các từ đồng nghĩa của Effect

Dưới đây, binhchanhhcm.edu.vn sẽ giúp đỡ bạn tổng hợp các từ đồng nghĩa khi Effect là rượu cồn từ và danh từ. Số đông các từ này đều phải có nghĩa tương đương nên các bạn hãy vận dụng linh hoạt lúc viết nói nhé!

Từ đồng nghĩa tương quan của rượu cồn từ Effect (v)

achieve /əˈtʃiːv/:

bring about /brɪŋ əˈbaʊt/: làm cái gì đấy xảy ra

enact /ɪˈnækt/:

enforce /ɪnˈfɔːs/ - /ɪnˈfɔːrs/:

implement /ˈɪmplɪment/

realize /ˈriːəlaɪz/ - /ˈrɪəlaɪz/:

Từ đồng nghĩa của danh từ Effect (n)

aftermath /ˈɑːftəmæθ/

consequence /ˈkɒnsɪkwəns/ - /ˈkɑːnsɪkwens/

development /dɪˈveləpmənt/

event /ɪˈvent/

fallout /ˈfɔːlaʊt/

issue /ˈɪʃuː/

outcome /ˈaʊtkʌm/

ramification /ˌræmɪfɪˈkeɪʃn/

reaction /riˈækʃn/

repercussion /ˌriːpəˈkʌʃn/

respond /rɪˈspɒnd/ - /rɪˈspɑːnd/

side effect /ˈsaɪd ɪfekt/

action /ˈækʃn/

fact /fækt/

force /fɔːs/ - /fɔːrs/

influence /ˈɪnfluəns/

meaning /ˈmiːnɪŋ/

power /ˈpaʊə(r)/

reality /riˈæləti/

sense /sens/

significance /sɪɡˈnɪfɪkəns/

strength /streŋkθ/

use /juːz/:

Các trường đoản cú trái nghĩa của Effect

Ngoài tự đồng nghĩa, các từ trái nghĩa của Effect cũng giúp bạn thực hiện tại phép so sánh, nhấn mạnh ý vào câu thuận tiện hơn.

Từ trái nghĩa của động từ Effect (v)

fail

halt

hinder

lose

neglect

Từ trái nghĩa của danh từ Effect (v)

beginning

cause

origin

question

importance

incapacity

incompetence

powerlessness

*

Phân biệt biện pháp dùng Effect cùng Affect đúng nhất

Effect và Affect có cách phát âm nghe khá giống như nhau. Không tính ra, khi thực hiện 2 trường đoản cú này cũng dễ khiến nhầm lẫn cho tất cả những người học. Bởi vì vậy, binhchanhhcm.edu.vn đã giúp bạn điểm lại yếu tố rõ ràng Effect cùng Affect một cách cụ thể như sau:

5 yếu hèn tố tách biệt Effect cùng Affect


Effect

Affect

Loại từ

Danh từ, cũng có thể là đụng từ

Động từ

Ý nghĩa

hiệu quả, có giá trị

Ảnh hưởng, tác động đến ai/ chiếc gì; làm xúc động, cảm động

Từ đồng nghĩa

Result, consequence, outcome, reaction, ramifications.

Influence, have an effect on, sway, modify, alter, touch, stir.

Cách dùng

Effect thường được dùng như một danh tự (N) trong trường hợp bàn luận về 1 công dụng cuối cùng.

Effect hoàn toàn có thể theo sau các từ: the, any, an, into, on, take, or.

Effect có thể được thực hiện như một đụng từ trong một tình huống cụ thể. Nghĩa của chính nó là trả thành, tạo nên cái gì xảy ra.

Hầu hết được sử dụng như một động trường đoản cú (V) với ý nghĩa tác động đến ai

Affect hoàn toàn có thể được sử dụng như một danh từ bỏ (N) vào một tình huống cụ thể: khi đề cập tới sự việc thể hiện cảm xúc.

Ví dụ

Global warming is projected to lớn have a number of effects on the ocean.

(Sự lạnh lên trái đất được cho rằng có một vài tác động đến đại dương.)

Age-related changes in organs, tissues và other parts of your toàn thân can affect how you respond or react khổng lồ medicines.

Xem thêm: Nồi Chiên Không Dầu Philips Hd9745, Mua Nồi Chiên Không Dầu Philips 4

(Những biến hóa liên quan mang lại tuổi tác trong số cơ quan, mô cùng các bộ phận khác của cơ thể có thể ảnh hưởng đến cách các bạn phản ứng hoặc bội nghịch ứng cùng với thuốc.)


Theo đó, 1 mẹo giỏi để chúng ta có thể dùng đúng 2 tự này vào câu đó là ghi nhớ từ RAVEN:

R = Remember

A = Affect is a

V = Verb

E = Effect is a

N = Noun

Hoặc chúng ta có thể ghi ghi nhớ Affect - A là cho hành động (ảnh hưởng); Effect - E là tác dụng cuối thuộc (hiệu ứng).

Bài tập nhận biết sự khác nhau giữa Effect cùng Affect

Hãy cùng binhchanhhcm.edu.vn thực hành thực tế phần bài xích tập bé dại dưới trên đây để hiểu bí quyết dùng của Effect cùng Affect trong câu tiếng anh nhé!

*

Bài 1: Điền từ phù hợp vào địa điểm trống

1. Wars _______________ everybody, và their destructive _______________ last for generations.

2. Television has a strong _______________ on public opinion.

3. My mood can _______________ my thinking, too.

4. I see that you"re trying khổng lồ _______________ apathy, but I know that you really vì care.

5. Falling on my head had a bad _______________ on my memory.

6. His years of smoking have negatively ____________ed his health.

7. This plan will surely ______________ significant improvements in our productivity.

8. The patient shows normal ______________ and appears to be psychologically stable.

9. The principal"s new rules _______________ the school.

10. Supply and demand have a direct ________________ on the prices of commodities.

11. The _______________ of the speech was visible on the faces of the sleeping audience.

12. He"s just trying to lớn seem cool; his indifference is completely _______________ed.

13. We may never know the full _______________ of the radiation leak.

14. The early frost will _______________ the crops.

15. What kind of _______________ can this quiz have on your dinner tonight?

Bài 2: chọn Affect hoặc Effect điền vào chỗ trống

1. The government"s new economic policy had a noticeable _________ on households.

2. Falling on his head had a bad _________ on his cognitive abilities.

3. Her illness will undoubtedly _________ her productivity at work.

4. Flowers _________ my mood and makes me feel happy.

5. The _________ of flowers on my mood is incredible.

6. High cholesterol can _________ the heart.

7. Researchers are concerned with the _________ of caffeine on the nervous system.

8. I think that the _________ of high prices will be detrimental khổng lồ the economy.

9. Regular physical exercises can have positive _________ on the immune system.

10. Smoking cigarettes may _________ the lungs.

Đáp án bài xích tập

Bài 1:


1. Affect - effects

2. Effect

3. Affect

4. Affect

5. Effect

6. Affected

7. Effect

8. Affect

9. Affected

10. Effect

11. Effect

12. Affected

13. Effect

14. Affect

15. Effect


Qua bài viết trên, binhchanhhcm.edu.vn đã giúp bạn nắm được 4 danh trường đoản cú của Effect gồm: Effector, effectiveness, ineffectiveness và bao gồm nó. Xung quanh ra, các dạng word form, những nhóm từ tương quan cùng ngữ pháp quan liêu trọng cũng khá được chia sẻ chi tiết trong bài học này. Các bạn hãy học thuộc và thực hành bài tập tương quan để ghi nhớ từ vựng, kỹ năng và kiến thức trong phần này nhé!

Chúc các bạn học tốt!


https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/effect_1?q=effect

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/effect_2

https://www.thesaurus.com/browse/effect

https://owl.purdue.edu/owl_exercises/spelling_exercises/affect_effect/affect_effect_spelling_exercise.html