Yêu cầu: Viết chương trình tính chu vi và ăn mặc tích hình tròn trụ có nửa đường kính cho trước.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính diện tích hình tròn

Input: Nhập bán kính đường tròn từ bỏ bàn phímOutput: In ra màn hình diện tính mặt đường tròn

2. Giải thuật:

Bước 1. Nhập thông tin; cách 1.1. Nhập cung cấp kính; bước 2.

Xem thêm: Tổng Hợp 10 Cách Chụp Màn Hình Máy Tính Dell Siêu Nét Trong 1 Giây

Xử lý: cách 2.1. Chu vi = 2 * Pi * R; bước 2.2. Diện tích s = Pi * R * R;Bước 3. Xuất dữ liệu ra màn hình hiển thị chu vi và ăn diện tích.

3. Code Pascal:

program cv_dt_hinh_tron;uses crt;constPI = 3.14;var bankinh, chuvi, dientich: real;beginwrite("Nhap ban gớm hinh tron: ");readln(bankinh);chuvi := 2 * PI * bankinh;dientich := PI * bankinh * bankinh;writeln("Chu vi hinh tron: ", chuvi:1:1);writeln("Dien tich hinh tron: ", dientich:1:1);readln;end.

4. Lý giải code :

Dong codeÝ nghĩa program cv_dt_hinh_tron; Khai báo tên chương trình cv_dt_hinh_tron uses crt; Khai báo các hàm tủ sách const PI = 3.14; Khai báo thay đổi hằng PI = 3.14. Mục tiêu nếu PI sử dụng nhiều trong code thì ta chỉ cần chuyển đổi giá trị trên khai báo ko cần biến đổi tất cả những giá trị của PI bên trong code var bankinh, chuvi, dientich: real; Khai báo những biến cần áp dụng trong lịch trình bankinh(bán kính), chuvi( chu vi), dientich( diện tích) với kiểu real( số thực) write("Nhap ban kinh hinh tron: "); In ra màn hình dòng Nhap ban gớm hinh tron: readln(bankinh); Nhập từ bàn phím để gán giá trị cho biến hóa bankinh chuvi := 2 * PI * bankinh; Gán giá trị cho biến chuyển chuvi bằng công thức tính chu vi (cv = 2pi R) dientich := PI * bankinh * bankinh; Gán giá trị cho biến chuyển dientich bằng công thức tính diện tích (S = pi R^2) writeln("Chu vi hinh tron: ", chuvi:1:1); In ra màn hình dòng chữ Chu vi hinh tron: và in quý giá của trở nên chuvi ra màn hình writeln("Dien tich hinh tron: ", dientich:1:1); In ra màn hình dòng chữ Dien tich hinh tron: và in cực hiếm của biến đổi dientich ra màn hình readln; Dừng screen khi chạy chương trình cho mình xem.

5. Kết quả Pascal:


*

Kết luận: chúng ta thấy bài toán lập trình cho bài bác này bọn họ cần nhớ hai cách làm là tính diện tích và chu vi của hình tròn. Bởi đó, họ cần sản phẩm một ít kỹ năng và kiến thức về toán học nhé! ● (cv = 2pi R) ● (S = pi R^2)với R là nửa đường kính đường tròn