Mệnh đề DELETE trong SQL được thực hiện để xóa các bảng ghi tồn tại trong một bảng của database. Bạn có thể xóa một hoặc nhiều bản ghi nhờ vào vào điều kiện được chỉ định và hướng dẫn trong mệnh đề WHERE.

Sử dụng DELETE vào SQL

Cú pháp

DELETE FROM table_name WHERE some_condition;table_name: thương hiệu của bảng sẽ ảnh hưởng xóa những bảng ghisome_condition: đk xóa, ví như bảng ghi nào thỏa mãn điều kiện này thì sẽ bị xóaVí dụ cho bảng Student được miêu tả như sau

*
*

Xóa 1 dòng

Ví dụ 1: Xóa những hàng có NAME = ‘Ram’.

Xem thêm: Phần Mềm Làm Trong Suốt Thanh Taskbar Win 10 Không Cần Phần Mềm

Làm việc này vẫn chỉ xóa bậc nhất tiên

DELETE FROM Student WHERE NAME = "Ram";Truy vấn trên vẫn chỉ xóa hàng đầu tiên và bảng Student bây giờ sẽ trông kiểu như như,

ROLL_NONAMEADDRESSPHONEAge
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18
3SUJITROHTAKXXXXXXXXXX20
4SURESHDelhiXXXXXXXXXX18
3SUJITROHTAKXXXXXXXXXX20
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18

Xóa nhiều dòng

Ví dụ xóa những hàng ngoài bảng Sinh viên trong số đó Tuổi là 20. Thao tác này sẽ xóa 2 hàng (hàng thứ bố và hàng đồ vật năm).

DELETE FROM Student WHERE Age = 20;Truy vấn trên sẽ xóa hai chiếc (dòng thứ ba và cái thứ năm) cùng Student hiện nay sẽ trông tương đương như:

ROLL_NONAMEADDRESSPHONEAge
1RamDelhiXXXXXXXXXX18
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18
4SURESHDelhiXXXXXXXXXX18
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18

Xóa toàn bộ dữ liệu từ 1 bảng

Có nhị truy vấn để triển khai việc này như hình bên dưới đây

 

query1: "DELETE FROM Student";query2: "DELETE * FROM Student";Tất cả các phiên bản ghi vào bảng sẽ ảnh hưởng xóa, không còn bạn dạng ghi nào nhằm hiển thị. Bảng Sinh viên đã trở bắt buộc trống rỗng!